Deklaracja dostępności

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ankiety.put.poznan.pl.
Deklaracja dotyczy również dostępności architektonicznej.

Data publikacji strony internetowej:
Data istotnej aktualizacji strony internetowej

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa ankiety.put.poznan.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • system wymaga uzupełnienia w zakresie opisów elementów nawigacyjnych,
 • struktura strony nie posiada odpowiednich nagłówków,
 • pola formularzy nie posiadają etykiet,
 • system nie zachowuje odpowiednich proporcji kontrastu,
 • nie jest możliwa zmiana koloru,
 • ilość znaków w linii przekracza 80,
 • elementy graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • na poszczególnych stronach tytuł opisowy jest taki sam,
 • istnieją miejsca, w których fokus nie jest widoczny,
 • niektóre z elementów nie spełniają minimalnego rozmiaru.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia:

Skróty klawiaturowe

Na stronie ankiety.put.poznan.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:

Dział Informacji i Promocji PP
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Adrianna Matuszczak
e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl
telefon: 61 665 3786

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnych prosimy o kontakt z punktem kontaktowym:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości
e-mail: bon@put.poznan.pl
telefon: 61 665 29 58
W zgłoszeniu należy podać:
 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) zgłaszającego,
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa).

Procedura wnioskowo-skargowa w zakresie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z późn.zm. Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia zrealizuje zgłoszone żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu, nie jest możliwe w terminie 7 dni, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Politechnika Poznańska może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy Politechnika Poznańska nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. Rejestracją i obsługą wniosków zajmuje się Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje:

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie bon.put.poznan.pl.
Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości na adres bon@put.poznan.pl.

Liczba użytkowników strony internetowej

Liczba użytkowników zależy od grona odbiorców, dla którego ankieta jest dedykowana.

Okres funkcjonowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w nich nowych treści

Strona funkcjonuje nieprzerwanie od daty publikacji. Z uwagi na cel funkcjonowania strony, treści publikowane są w zależności od zapotrzebowania na przeprowadzenie ankiety około 15 razy do roku.

Kręcące się kółko
To spowoduje otwarcie demonstracyjnej wersji ankiety.
Czy chcesz kontynuować?
Nie teraz Tak, przejdź do demo